DigitalIn logo

השבחת ההון האנושי בתעשיית החדשנות וההייטק בחברה הערבית דרך הקמת ״המועצה״ במעורבות מנכ״לים של ארגוני חברה אזרחית ומגזר עסקי למתן מענים לאתגרי ההון האנושי, יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים ובניית מודלים ברי קיימא להשגת האימפקט לצד השפעה על מדיניות.

המועצה תפנה לדרגים הבכירים בארגונים מכלל המגזרים העוסקים בקידום החברה הערבית בתעשיית ההייטק, מנכ״לים וסמנכ״לים, בדגש על ארגוני חברה אזרחית ומגזר עסקי.

המועצה תפנה לדרגים הבכירים בארגונים מכלל המגזרים העוסקים בקידום החברה הערבית בתעשיית ההייטק, מנכ״לים וסמנכ״לים, בדגש על ארגוני חברה אזרחית ומגזר עסקי.

המועצה תפנה לדרגים הבכירים בארגונים מכלל המגזרים העוסקים בקידום החברה הערבית בתעשיית ההייטק, מנכ״לים וסמנכ״לים, בדגש על ארגוני חברה אזרחית ומגזר עסקי.

למידה חוצת ארגונים מביאה אותנו להבנה מעמיקה וחושפת בפנינו גורמי שורש לאתגר שנוגעים בעיקר למחסור ביכולות תשתית בארגונים, צורך בהשבחת ההון האנושי ובניית יכולות חוצות ארגונים בדגש על פיתוח יכולות בניהול, פיתוח ארגוני, עסקי ומדידה והערכת אימפקט.